ШТО СРЕТНУВАМЕ ВО ИЗБОРНИТЕ ПАРТИСКИ ПРОГРАМИ ВО ДЕЛОТ НА ТРАНСПОРТОТ

Крвотокот на еден жив организам е многу значаен сегмент. Транспортот е крвотокот на едно општество без кој граѓаните и стопанството

Повеќе