СТУДЕНТИ ОД ЉУБЉАНА ПРЕДЛАГААТ НОВИ УЛИЧНИ И СООБРАЌАЈНИ РЕШЕНИЈА КОРИСТЕЈЌИ ПОДАТОЦИ ОД СЕНЗОРИТЕ ЗА БРОЕЊЕ НА СООБРАЌАЈОТ

Во рамките на проектот WeCount, студентите од Одделот за урбанизам на Универзитетот во Љубљана ги користеа податоците добиени од Telraam уредите, за да ги проценат сообраќајните текови и соодветната патна инфраструктура.

Ова е вредна алатка за градот да го подобри квалитетот и квантитетот на областите за возење велосипед со тоа што ќе ги направи улиците попријателски за велосипедизмот, што обично се рефлектира во зголемувањето на учеството на велосипедските патувања во градот.

Во Љубљана, Словенија, студентите од Катедрата за урбанизам на Универзитетот во Љубљана ја тестираа употребата на податоците добиени од уредите Telraam, во рамките на проектот WeCount. Тие беа поканети да учествуваат во проектна анализа и да придонесат за нивното разбирање и толкување на податоците од сензорите за броење сообраќај.

Како дел од Колегиумот за стратешко планирање на просторот на Архитектонскиот факултет, беше спроведена вежба во која студентите се запознаа со проектот WeCount, на крајот преземајќи ја улогата на локални шампиони. Со други зборови, студентите станаа поборници за WeCount, неговите активности и цели.

Тие го претставија проектот на тројца случајни жители на градот Љубљана и ги замолија да се приклучат на активностите на WeCount или како членови или како корисници на уредот Telraam. Вежбата беше организирана за воведување на проектот WeCount, кој се фокусира на учество на јавноста преку граѓански научни активности во планирање подобра животна средина, запознавање со новите технологии, регистрирање на сообраќајните текови и добивање податоци за корисниците во конкретни случаи.

Студентите беа запознаени со процесот на регистрација и собирање податоци. Повеќето од кандидатите – потенцијални членови или корисници – немаа соодветен прозорец за да ги соберат сензорите за броење сообраќај. Ова главно се должи на конкретниот градски распоред на Љубљана, кој во огромното мнозинство случаи не нуди задоволителни локации за инсталирање на сензор за Telraam.

Алтернативно, секој студент избра свој дел од улицата со инсталиран Telraam сензор и ја наведува постојната локација на улицата, вклучувајќи ги сообраќајните индикатори за избраниот уличен сегмент и ширината на профилот на патот во однос на учесниците во сообраќајот – автомобили, пешаци, велосипедисти. Во ова резиме на информации вклучена беше и скица на локацијата за која беа достапни податоците на Telraam.

Слика 1: За време на кризата со Ковид-19, сообраќајот на улицата Зоисова значително се намали, додека во преткризниот период бројот на возила достигнувал речиси 20.000 дневно.

На крај, студентите ја споредуваа анализата на избраниот план и дел од уличниот сегмент со собраните податоци на Telraam, што им овозможи можност да ги проценат сообраќајните текови и соодветната патна инфраструктура. Доколку овие две не се совпаѓаа, тие предложуваа подобрување на профилот на патиштата и уредување на сообраќајот.

Дијаграмите подготвени од студентите ги покажуваат просторните предлози за идните улици и ја истакнуваат густината и структурата на сообраќајот. Густината на велосипедскиот сообраќај и недостатокот на велосипедски патеки, големите брзини во станбените области, густината на протокот на автомобили во центарот на градот се само некои од идентификуваните проблеми. На студентите им беше овозможено со собраните податоци од сензорите да сугерираат квалитетни решенија за редизајнирање на уличните профили. Резултатите од вежбите воглавно открија отстапувања од постојната сообраќајна шема и профилот на улицата. Со примена на податоците за Telraam, беше можно да се дизајнира подобар уличен профил врз основа на вистинска, а не имагинарна и шпекулативна улична употреба.

Слика 2: Редизајнирање на уличните профили за да се постигне подобра распределба на уличниот простор за различни улични корисници во Љубљана.
Слика 2: Редизајнирање на уличните профили за да се постигне подобра распределба на уличниот простор за различни улични корисници во Љубљана.

Примерот на грубарскиот насип јасно покажува дека сегашниот дизајн на улицата е несоодветен. Имено, податоците на Telraam прикажуваат висок процент на велосипедски сообраќај и затоа треба да се посвети поголемо внимание на изградбата на велосипедска патека. Предложеното решение ја одделува велосипедската патека од патот, што обезбедува поголема безбедност за велосипедистите. Слична ситуација може да се забележи на патеката Зелена и улицата Покопалишка, каде што новиот дизајн на студентите, исто така, ја одделува велосипедската патека од лентата за автомобили со стеснување на тротоарот или самата лента.

Податоците добиени од сензорите на Telraam се од суштинско значење бидејќи предложените промени во дизајнот на улицата може да бидат поткрепени со цврсти докази. Градот Љубљана може да располага со вредни алатки за подобрување на квалитетот и квантитетот на областите за возење велосипед, правејќи ги улиците пријателски за велосипедизмот, што обично се рефлектира во зголемувањето на учеството на велосипедските патувања во градот.

Во оваа конкретна акција WeCount, фокусот е ставен на студентите од урбанистичко планирање како ангажирани граѓани од две причини: Прво, тие се идни планери кои ќе работат во градската власт, канцеларии за планирање итн. Исто така, тие можат да ги прошират своите хоризонти за да бидат свесни за граѓанскиот пристап кон науката и нивните придобивки веќе за време на нивните студии. Во исто време, како се уште не-професионалци, тие можат да бидат ангажирани и природно заинтересирани како овластена група што може да помогне да се најдат конкретни решенија за креирање политики во урбаните редизајнирачки процеси на сообраќајниот систем.

 

 

 

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *